Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Вимоги до подання статті до журналу

 

Першочергово розглядаються статті в яких висвітлюються результати авторських (колективних) емпіричних досліджень, які виконуються в межах грантових програм, наукових тем кафедр, лабораторій, тощо, про що, відповідно, зазначається в заявці із відомостями про грант, назвою та номером держреєстрації теми.

Від статей, в яких доказовість досліджень підвищується шляхом використання  емпіричних методів  дослідження, очікується презентації, власне, емпіричних матеріалів. Статті також можуть бути теоретичними у випадках історикорефлексивного аналізу, а також, коли саме теоретичні методи дослідження є найбільше валідними до мети статті та дослідницьких завдань. В такому разі від автора очікується презентувати модель (її частину), авторську концепцію, теорію, системи понять, тощо.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  • Матеріал є унікальним та таким, що раніше не опублікований, а також не був представлений для розгляду та публікації в іншому журналі (або дано пояснення щодо цього в коментарях для редактора).
  • Файл з матеріалом представлений у форматі документа OpenOffice, Microsoft Word або RTF.
  • Наведені повні інтернет-адреси (URL) для посилань там, де це можливо.
  • Текст набраний з 1,5 міжрядковим інтервалом; використовується кегль шрифту в 12 пунктів; для виділення використовується курсив, а не підкреслення (за винятком URL-адрес); всі ілюстрації, графіки і таблиці розташовані у відповідних місцях в тексті, а не в кінці документа.
  • Текст відповідає стилістичним і бібліографічним вимогам, описаним у "Керівництво для авторів" та з яким можна ознайомитися нижче.

Керівництво для авторів

І. Загальні вимоги до структури тексту статті

1.1. Стаття має бути написана українською, російською або англійською й оформлена відповідним чином:

- назва статті (по центру прописними літерами);

- індекс УДК (на початку ліворуч);

- дані про автора  (по центру) – прізвище, ім’я та по-батькові (курсивом, напівжирним шрифтом);

- професійні дані про автора (на початку ліворуч від тексту, звичайним курсивом) – науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень), місто проживання та в дужках – країна, код ORCID;

- телефон та емейл – для редакції (не підлягають оприлюдненню);

- анотація мовою статті (рекомендовано обсяг анотації від 90 до 150 слів);

- ключові слова мовою статті (від трьох до восьми слів);

- текст статті, написаний відповідно до вимог, визначених Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 та цих вимог, обсягом від 9 аркушів (текст анотації, таблиці і рисунки, перелік використаних джерел та реферати не зараховуються до тексту статті);

- список використаних джерел, оформлений відповідно до стандартів;

- транслітерований список використаних джерел (виконується відповідно на сайтах, таких як – http://translate.meta.ua/translit/ );

- реферати англійською мовою, українською мовою та російською мовою оформлені таким чином: дані про автора  (по центру) – прізвище, ім’я та по-батькові (курсивом, напівжирним шрифтом); професійні дані про автора (на початку ліворуч від тексту) – науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень), місто проживання та в дужках – країна; назва статті (по центру прописними літерами); текст реферату (1-1,5 аркуша, бальше ніж 1900 знаків); ключові слова.

1.2. У структурі тексту статті повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з вимогами ВАК України до наукових статей (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), а саме: • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; • формулювання мети або цілей статті (постановка завдання); • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; • висновки з даного дослідження; • перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

1.3. Відповідальність за зміст матеріалів несе автор та його науковий керівник.

1.4. Усі статті, які подаються до друку в науково-практичний журнал «Психологічний часопис», підлягають додатковому рецензуванню та можуть бути не допущені до опублікування при негативній оцінці рецензентом, або невідповідності оформлення статті зазначеним вимогам.

ІІ. Технічні вимоги до оформлення матеріалів наукових досліджень

2.1. Обсяг статті, без урахування списку використаних джерел,  анотацій тощо не повинен бути меншим за 9 сторінок та перевищувати обсяг у 25 сторінок ; сторінки мають бути пронумеровані (знизу – ліва сторона аркуша, без номера на першій сторінці).

2.2. Текст має бути набраний шрифтом TimesNewRoman, 12 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє, нижнє і ліве поле – 2 см, праве – 1,5 см.

2.3. Зноски і примітки мають відповідати наступним вимогам: зноски на джерела оформлюються за правилами бібліографічного опису літератури (у квадратних дужках номер джерела з посиланням на сторінку, наприклад, [7, с. 11]); примітки робляться посторінково, автоматично, з позначкою *.

У кінці статті подається текст: «Список використаних джерел» – по центру. Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, №3, 2008, С. 9-13). У списку слід розрізняти тире (alt+0150) та дефіс, наприклад, …– 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79-83.

2.4. Ілюстративний матеріал має відповідати наступним вимогам: графіки та діаграми мають бути зроблені у Microsoft Graph або Microsoft Excel; написи та підписи подано українською мовою; формули мають бути належним чином оформлені та зроблені у Microsoft Equation 3.0. і наступних версіях; якщо ілюстрації скановано, то вони мають бути записані у форматі .tiff з роздільною здатністю 300 dpi або у форматах .jpg, .eps; написи на ілюстраціях і підписи до них мають бути подані українською мовою. Малюнки з Інтернету до друку не приймаються; схеми, зроблені у псевдографіці, до роботи не приймаються; кольорова модель для кольорових малюнків – CMYK.

2.5. Стаття (ім’я файлу включає прізвище автора англійською) має бути набрана на комп’ютері.

ІІІ. Порядок подання матеріалів до редакції

3.1. До редакції подаються:

- Стаття в електронному вигляді (з анотацією та рефератами);

- Рецензія наукового керівника (у разі подачі матеріалів автором без наукового ступеня);

- Квитанція про сплату авторського внеску (сканована копія).

3.2. Матеріали подаються  в електронному вигляді через сайт, або, у вийняткових випадках, на електронну пошту редакції.

3.3. Стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку та подаватися з рецензією фахівця з проблеми, що досліджується; керівника, консультанта з науковим ступенем кандидата чи доктора психологічних наук (для аспірантів та авторів без наукового ступеня).

3.4. Публікація статей здійснюється за умови сплати авторами авторського добровільного внеску, який сплачується з метою компенсації витрат на оприлюднення матеріалів, зокрема корегування текстів, оплати послуг з сліпого двостороннього рецензування, оплати послуг програміста тощо.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.